ارسال طرح پژوهشی

پژوهشگر محترم لطفا فایل پروپوزال خود را از طریق تکمیل فیلدهای زیر و آیلود فایل مربوطه ارسال فرمایید:
  • Max. file size: 2 GB.
  • Max. file size: 2 GB.

Address

North Taleghani, Ayatollah Taleghani Square, Karaj, Alborz
Phone: +98 (026) 32539595-32539494
Fax: +98 (026) 32519611
PoBox: 3487-31535

RSS Feed

Quick Address

Latest Notifications

Last News